Катедрата

Обучение

Състав

Обсерватории

Новини

Семинари

Контакти

За студентите

Актуалният учебен план на специалността за 2017/2018 можете да изтеглите оттук за редовна или оттук за задочна форма (pdf формат)

Бакалавърска програма

От учебната 2006/2007 година във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е въведена новата специалност "Астрофизика, Метеорология И Геофизика". Тя дава възможност на студентите да се насочат още от началото на бакалавърското си обучение към предпочитаните от тях специалности в областта на физиката на космоса или на Земята. Освен базисното университетско образование по физика, което е еднакво с това на всички останали физични специалности, студентите получават специализирани знания в областта на астрофизиката, метеорологията и геофизиката. Специализацията е на модулен принцип според избора на едната от трите науки, която интересува студента. В зависимост от избрания модул студентите, завършили специалност “Астрофизика, Метеорология и Геофизика”, се дипломират с образователно-квалификационна степени „бакалавър по физика - астрофизик”, „бакалавър по физика - метеоролог” или „бакалавър по физика – геофизик”.

Първият курс по астрономия в специалността се чете още през втория семестър на първи курс. Базисните курсове по физика са съсредоточени в първите две години от обучението, а през трети и четвърти курс специализираните курсове са преобладаващи. Освен общите, задължителни за специалността курсове по астрономия, метеорология и геофизика, студентите имат възможност за избор на разнообразни изборни дисциплини. Астрономическите курсове в специалността са свързани с наблюдателната астрономия, звездната астрономия, космологията, пулсиращите и променливите звезди, звездните атмосфери и междузвездния газ, извънгалактичната астрономия и историята на астрономията. През последните две години на обучението са предвидени и така важните както за наблюдателите, така и за теоретиците практически курсове, позволяващи на астрономите да придобият практически знания, умения и опит в сферите на звездната фотометрия, спектроскопията и радиоастрономията. Обезпечаването на тези практически занимания е осигурено от специалистите и наличния инструментариум на катедрата. Информация, резултати и снимки от практиката, проведена през учебата година 2009/2010 може да намерите тук. Обучението завършва чрез изготвяне и защита на дипломна работа, като на студентите се предлага богат избор от разнообразни теми. Изборът на темата трябва да се осъществи най-късно в края на първия семестър, а подготовката на бакалавърската дипломна работа се осигурява паралелно с аудиторното обучение през втория семестър. Първа държавна сесия за защита е непосредствено след края на втория семестър - през месец юли.

Завършилите с образователно-квалификационна степени „бакалавър по физика - астрофизик” биха могли да задълбочат знанията и практическите си умения в магистърската програма на катедра Астрономия.Катедра Астрономия, Физически Факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5, София 1164